Προσλήψεις-Διορισμοί
ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ωραιόκαστρο 26-9-2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                             Αρ. Πρωτ. 16167
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76
Τ.Κ. : 57013
Τηλ. Επικ. : 2313 304002
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Το Ν.Π.Δ.Δ – Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Ωραιοκάστρου» που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο, Κομνηνών αρ.76.

Έχοντας υπ' όψιν :


1. Την υπ' αριθ. 199/2018 (ΑΔΑ: 690ΖΩΗΖ-ΞΒ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
2. Την υπ'αρ. 60768οικ./7-9-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Οικονομικών (ΦΕΚ 4093Β/19-9-2018) σχετικά με την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες/όσους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα 6 μηνών να υποβάλλουν την αίτηση τους από 27-9-2018 έως 8-10-2018. Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Πληροφορίες:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Ωραιοκάστρου και υποβάλλονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, Κομνηνών αρ.76, ισόγειος όροφος. Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τον αρχαιότερο δικηγόρο κο Δημήτριο Λαζίδη.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και επισυνάπτουν βιογραφικό σημείωμά τους. Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επι¬λογή τους θα γίνει από τον αρχαιότερο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. Το όνομα του επιλεγέντα θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου και την εποπτεία του αρχαιοτέρου των δικηγόρων του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων, ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η αμοιβή των ασκου¬μένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από το αρμόδιο τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Την βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο αρχαιότερος δικηγόρος του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου

 
 
open mall 
KK 
interreg logo
astoPanoMou
   koynoypia ggpp
espa
baner d
eso-logo-final
logo -teliko-gram new1
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner