ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ.ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ