ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

101  ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες (9 άτομα)

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 101
ΕΠΙΛΟΓΗ 101
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 101
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 101


102  ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες (9 άτομα)

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 102
ΕΠΙΛΟΓΗ 102
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 102
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 102


103  ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων 8 μήνες (35 άτομα)

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 103
ΕΠΙΛΟΓΗ 103
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 103
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 103


104  ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας 8 μήνες (10 άτομα)

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 104

ΕΠΙΛΟΓΗ 104

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 104

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 104