Προσλήψεις-Διορισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ωραιόκαστρο17/11/2015
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                         Αριθ.Πρωτ. 29030
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
                                                                        ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

Ο Δήμος ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. την υπ' αριθ. 98Β/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3. την υπ'αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29-7-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει).
4. Την υπ' αριθμ.22338/15-04-2015 εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
5. Την αριθμ.116/5-3-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

                                                Ανακοινώνει


Την πρόθεση του Δήμου Ωραιοκάστρου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο « Εξέταση απόρων και ανασφάλιστων ατόμων και ατόμων ειδικών κατηγοριών. Παροχή Ιατρικής υποστήριξης στα γυμναστήρια του Δήμου».
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ένας (1) ειδικότητας Ιατρός Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

                           ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ /ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε. Α. Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
Γ. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο υποψήφιος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
Δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου.
Ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

                                   Επιπροσθέτως πρέπει να προσκομιστούν
Α. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υπάρχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007)
Γ. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για απόδειξη του χρόνου ανεργίας.
Δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης από ΚΕΠ και για απόδειξη πολυτεκνίας και ιστοποιητικό από ΑΣΠΕ.

                                         ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο ΤΚ57013.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 18/11/2015 έως και 23/11/2015.

                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                             Γαβότσης Αστέριος

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner