ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Ωραιόκαστρο 24/01/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 1277
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος
Ταχ. Κώδ. : 570 13
Πληροφ.   : Τσομίδου Άννα
Τηλέφωνο: 2313304010

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση σε πίνακα - δημοσίευση Σχεδίου-σκαριφήματος επί του οποίου επισημαίνεται η προτεινόμενη ή αιτούμενη όδευση για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άδειας εκτέλεσης εργασιών


ΣΧΕΤ.: H υπ' αριθμ. πρωτ. 27265- 27/12/2017 αίτηση
Kατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ.1β., της ΚΥΑ 725/23 (ΦΕΚ 5/ Β' / 5-1-2012):«Συντονισμός εργασιών εκσκαφής και διαδικασιών χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης»


Και έπειτα από


ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ


Δημοσιεύουμε το σχετικό σκαρίφημα.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τόλια Ελένη
Τοπογράφος Μηχανικός
με Α΄ Βαθμό

 

 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΘΕΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

 

1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής:

 

Εργασίες περιοχής Παλαιοκάστρου
I. Την εκσκαφή 10μ. συμβατικής τάφρου (Μ/Σ) 40Χ70cm επί οδοστρώματος εγκάρσια στην οδό Μακεδονικού Αγώνα στη συμβολή με την οδό Κονταξοπούλου
II. Την εκσκαφή 195μ. συμβατικής τάφρου (Μ/Σ) 40Χ70cm επί αδιαμόρφωτου επί της οδού Κονταξοπούλου από οδό Μακεδονικού Αγώνα έως οδό Νιγρίτης
III. Την εκσκαφή 65μ. μικροτάφρου (ΜΤ) 8Χ45cm επί αδιαμόρφωτου επί της οδού Νικηταρά με έναρξη της εκσκαφής στην οδό Κονταξοπούλου
IV. Την εκσκαφή 370μ. μικροτάφρου (ΜΤ) 8Χ45cm επί αδιαμόρφωτου (310μ) και οδοστρώματος (60μ) επί της οδού Νιγρίτης με έναρξη της εκσκαφής την οδό Κονταξοπούλου

στα συνημμένα αρχεία