Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχέδιο του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο Δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

 

Σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Ωραιοκάστρου
Ζιακούλης Ηλίας, Δήμαρχος

1) Καραστερίου Ευάγγελος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων)
2) Κοϊτσίδης Παναγιώτης (Αντιδήμαρχος Οικονομικών)
3) Παναγιωτίδης Χρήστος (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας)
4) Λοκοβίτης Νικόλαος (Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού)
5) Αταμιάν Μπέδρος-Εσαή (Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής)
6) Πολυχρονίδης Αναστάσιος (Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)
7)Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ( Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφίας)