ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση για την ασφάλιση των οχημάτων του για το έτος 2015, καλεί κάθε ασφαλιστική επιχείρηση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που είναι αναγνωρισμένη εταιρεία και παρέχει εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με σχετική οικονομική προσφορά στα γραφεία του Δήμου, μέχρι την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014.
Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί, για ένα χρόνο, στο συνολικό ποσό των 21.210,00 ευρώ.
Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλετε στο γραφείο προμηθειών όλες τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 8.30 έως τις 14.00.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2313304086, 58, 78
Με την κατάθεση της προσφοράς είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Υπεύθυνη δήλωση του διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπο με την οποία δηλώνει, για λογαριασμό ποιας ασφαλιστικής εταιρείας διαμεσολαβεί και προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με την Ασφαλιστική Επιχείρηση.
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής οργάνωσης ή ένωσης, που έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν.
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας, ότι λειτουργεί ΝΟΜΙΜΑ και κατέχει άδεια λειτουργίας.
Ο ενδιαφερόμενος στου οποίου το όνομα θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 3% του συμβατικού προϋπολογισμού.
Η προσφορά να κατατεθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Συν/να αρχεία:

Τεχνική Έκθεση

Προσφορά