Δείτε το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εδώ.

Δείτε το ΤΕΥΔ εδώ.

Δείτε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εδώ.