Δείτε την ΠΕΡΙΛΗΨΗ εδώ.

Δείτε την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ εδώ.

Δείτε το ΕΝΤΥΠΟ ΟΚΟΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εδώ.

Δείτε το ΤΕΥΔ εδώ.