Διακηρύξεις

Hellas-Bulgaria

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης και την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου 'Remote Healthcare Service Provision', με ακρωνύμιο 'RemoteCARE'», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 'INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020'», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα.

Κατεβάστε εδώ:

- Την Διακήρυξη
- Την μελέτη εξοπλισμού πληροφορικής
- Την μελέτη εξοπλισμού ιατρικού
- Την ενιαία μελέτη
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- ΤΕΥΔ
- Πίνακα συμμόρφωσης ιατρικού εξοπλιμού
- Πίνακα συμμόρφωσης εξοπλισμού πληροφορικής

1135-covid-19
efpatheis-covid-19
oie FKStbjgdSzfD
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner