Διάρθρωση Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική επιτροπή του νέου Καλλικράτειου Δήμου

Ωραιοκάστρου -Αρμοδιότητες

ν. 3852/2010

(κείμενο νόμου)

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

Άρθρο 72

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμ­βούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

γ) προελέγχει τον απολογισμό,

δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξά­γει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημο­πρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημό­σιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες,

στ) μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

η) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληρο­δοσιών και δωρεών,

θ) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

ι) αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονι­κής διακυβέρνησης,

ια) εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανο­νιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1B v) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους,

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοι­κητικές αρχές,

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοη­θημάτων και των ενδίκων μέσων,

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και ειση­γείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβι­βασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέ­χρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικη­γόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστή­ρια.

Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσε­ων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ' ε­ξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδι­αίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαι­τούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμε­νης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμέ­νου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμ­βανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η πα­ραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός α­πό τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετι­κά, το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντι­κειμένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειο­ψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παρα­γράφων.

4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμ­βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπο­ρεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, ε­φόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Επισημάνσεις:

  • Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με την έναρξη του έτους 2011 διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο (άρθρο 7 του Ν.3852/2010) .
  • Η οικονομική επιτροπή είναι ένα νέο όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου, με σημαντικές και εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο «Καλλικράτης», πρόκειται για μία επιτροπή, η οποία θα ελέγχει και θα συντονίζει ό, τι έχει σχέση με τα οικονομικά του Δήμου.
  • Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και ορισμένους Δημοτικούς Συμβούλους (έξι (6) μέλη ). Δύο (2) μέλη εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας.
  • Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από την οικονομική επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του.

_______________________________

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέλη :

1) Καρασαββίδης Δημήτριος του Μακεδόνα (Αντιπρόεδρος)
2) Χατζηαντωνίου Ευάγγελος του Χρήστου
3) Αταμιάν Μπέδρος-Εσαή του Σαρκίς
4) Ζιακούλης Ηλίας του Ιωάννη
5) Καραστερίου Ευάγγελος του Παναγιώτη
6) Λοκοβίτης Νικόλαος του Ιωάννη
7) Λαζαρίδης Γεώργιος
8) Παπακωνσταντίνου Γεώργιος του Κωνσταντίνου

 

 

Λειτουργία Επιτροπής- Σύγκληση

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 - σχέδιο κανονισμών Υ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.:

α. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει  ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου, μία (1) φορά τουλάχιστον το μήνα, ή όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος .

β. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη.

γ. Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, γίνονται στο δημοτικό κατάστημα και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά.

δ. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν.

ε. Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια υπό την προεδρεία του Προέδρου της και λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

ζ. Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων.

η. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.

θ. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων.

ι. Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα διαύγεια του Υπουργείου και ορισμένες εξ αυτών αποστέλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας.

ια. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ιβ. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις,  η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων .

ιγ. Λοιπά, όπως στο άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

 

Πληροφορίες επικοινωνίας

Το γραφείο Οικονομικής Επιτροπής βρίσκεται στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου (Κομνηνών στον αριθ. 76).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλ. Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής: 21330 4095

FAX.  Γραφ. Δημάρχου:  2310 697897  (υπόψη  Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής)

Τηλ. Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής : 21330 4093

e-mail γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

e-mail γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ωραιοκάστρου  Κομνηνών,  αριθ. 76  Ωραιόκαστρο Θεσ/νίκης τ.κ. 570 13 .

____________________________________________

 

 

1135-covid-19

efpatheis-covid-19

 

 

maska

 

banner diktio alpha

 

POSTER MOSQUITOES

 
doppaoLogo
open mall 
KK 
interreg logo
 svakBanner
     
espa
baner d
eso-logo-final
 
autoprostasia
  bannermetamosxefseissite lisabanner
  gr enhmerwshs new tetragwno eguide new
  diageo drinkiq
  drainage h b omak 
diamesolavisilefko
selfhelpbanner